Мотоциклы

Vento V-Thunder
Year: 2006

Vento Colt
Year: 2007

Vento Phantera
Year: 2007

Vento Phantom Li
Year: 2007

Vento Phantom R4i
Year: 2007

Vento Triton R4
Year: 2007

Vento V-Thunder XL
Year: 2007

Vento Zip r3i TurboCam
Year: 2007

Vento Colt 250
Year: 2008

Vento Phantera
Year: 2008

Vento Phantom LI
Year: 2008

Vento Triton LI
Year: 2008

Vento V-Thunder XL
Year: 2008

Vento Zip LI
Year: 2008

Vento Hot Rod
Year: 2009

Vento Phantom R3
Year: 2009

Vento Triton LI
Year: 2009

Vento V-Thunder XL
Year: 2009

Vento Phantom r4i
Year: 2010

Vento Rebellian
Year: 2010

Vento Triton r4
Year: 2010

Vento V-Thunder
Year: 2010

Vento Zip r3i Turbocam
Year: 2010

Vento Hot Rod
Year: 2011

Vento Phantom R5
Year: 2011

Vento Triton LI
Year: 2011

Vento V-Thunder XL
Year: 2011

Наверх